ค้นหา

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา Read more     Clipping News : คนอัมพวายอมรับโครงการชูชัยฯแล้ว Read more     แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2557 - 2560 (ณ. วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ) Read more     ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ชุ่มน้ำ(Ramsar Site) ดอนหอยหลอด ก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ของร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม Read more     

แม่กลองกับพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภาค1

แม่กลองกับพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภาค1

จุดเริ่มต้นของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแม่กลอง

2535 พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือ พื้นที่อนุรักษ์สิงแวดล้อมที่กำหนดขึ้นตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยเป็นกลไกทางกฎหมาย ที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการยับยั้งการดำเนินการหรือส่งเสริมการดำเนินการใดๆ อันเป็นการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้อยู่ได้อย่างสมดุลตามระบบนิเวศธรรมชาติและคงความสมบูรณ์เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไปในอนาคต

การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

          พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หมายถึง พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บัญญัติไว้ในมาตรา 43,44 และ 45

          พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหมายถึง พื้นที่ใดก็ตามที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ ที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับความกระทบกระเทือน จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ได้โดยง่าย หรือพื้นที่ ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือสมบัติอันควรแก่การอนุรักษ์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 กรรมการและสมาชิกและประธานหอการค้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการาเนื่องในโอกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 6

วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 กรรมการและสมาชิกและประธานหอการค้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการาเนื่องในโอกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 6

วันที่ 21 เมษายน 2553 กรรมการและสมาชิก เข้าเยี่ยม บ.เชี่ยวชาญชัยค้าไม้ จก. สมาชิกสภาฯ

วันที่ 21 เมษายน 2553 กรรมการและสมาชิก เข้าเยี่ยม บ.เชี่ยวชาญชัยค้าไม้ จก. สมาชิกสภาฯ

วันที่ 10 มีนาคม 2553 กรรมการและสมาชิกเยี่ยมเยียนสมาชิกสภาฯ ที่บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด

วันที่ 10 มีนาคม 2553 กรรมการและสมาชิกเยี่ยมเยียนสมาชิกสภาฯ ที่บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ วันที่ 16 พ.ย 52

      สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ วันที่ 16 พ.ย 52

ประวัติโครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง"

ประชุมสภาภาคกลางสัญจร วันที่ 22 ต.ค. 52

     ภาพการประชุมสภาภาคกลางสัญจร วันที่ 22 ต.ค. 52

 

 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 52

     สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดย นายกำชัย รังสิยานันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวัน

     

ดัชนีหุ้นไทย

พยากรณ์อากาศวันนี้