ค้นหา

      สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม(ส.อ.ท. สส.) เป็นองค์กรเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาและลด อุปสรรคต่าง ๆ เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านอุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่สมาชิกและผู้ประกอบการในจังหวัด มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง เพื่อนำความเจริญมาสู่ภูมิภาคและประเทศชาติโดยรวม