ค้นหา

วิสัยทัศน์

          เป็นองค์กรในการเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร ประสานความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านอุตสาหกรรม และส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสงคราม