ค้นหา

 ประวัติความเป็นมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

      สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงครามที่เล็งเห็น ความสำคัญของการรวมตัวกันขึ้นเป็นองค์กรของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นร่วมกับภาครัฐและองค์กร เอกชนอื่นๆ

          ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 สภาอุตสาหกรรมแห่งประทศไทย ได้แต่งตั้ง นายดนัย จุลชาต ให้เป็นผู้แทนภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) โดยที่ยังไม่มีการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายถาวร ฮุนตระกูล อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และนายดนัย จุลชาติ ได้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยร่วมประชุมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม และลงรายชื่อเป็นคณะกรรมการก่อตั้ง จำนวน 23 ราย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ซึ่งมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยาน ได้แก่ ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดใกล้เคียง และ ตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากนั้นคณะกรรมการก่อตั้งได้ดำเนินการหาสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ครบจำนวน 40 ราย ตามระเบียบข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้ว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจะก่อตั้งได้เมื่อมีสมาชิกสามัญ (สถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคลและมีใบประกอบการโรงงาน) ไม่ต่ำกว่า 40 ราย และต้องเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเมื่อรวบรวมสมาชิกได้ 41 ราย คณะกรรมการก่อตั้งจึงทำหนังสือถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขออนุมัติจัด ตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ขึ้นในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2547 และวันที่ 31 สิงหาคม 2547 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีหนังสือถึงประธานคณะผู้ก่อตั้งสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งมติเห็นชอบให้จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ขึ้นในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2547 โดยให้จัดการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และให้มีพิธีสถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามในวันเดียวกัน

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการก่อตั้งและสมาชิกทั้งหมด รวม 41 ราย ได้ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและประธาน โดย นายดนัย จุลชาติ ได้รับเลือกเป็นประธานก่อตั้ง และในวันเดียวกันนี้ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกทั้งหมดของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกันจัดพิธีสถาปนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามขึ้น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จึงถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นตัวแทนของภาคเอกชนในการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด สมุทรสงคราม เป็นผลมาจากความร่วมแรงร่วมใจของภาคเอกชนและการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อนำความเจริญมาสู่จังหวัดสมุทรสงคราม