ค้นหา

พันธกิจ

  1. พัฒนาฐานข้อมูล และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทุกด้านที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกและกลุ่มเป้าหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  2. พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่เข้ามา รวมทั้งการค้นหาทางสื่ออิเลคทรอนิคส์
  3. ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลด้านบุคคลากรให้เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรม
  4. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมระหว่างสภาอุตสาหกรรมแต่ละจังหวัดกับสมาชิก องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
  5. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการประสานงานและช่วยเหลือทางด้านอุตสาหกรรม
  6. ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาระบบการทำงานที่ทันสมัย พัฒนาบุคลากรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
  7. ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม
  8. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากมลภาวะและการบำบัดของเสียที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
  9. ประสานงานและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม