ค้นหา

 รายนามคณะกรรมการก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นายดนัย จุลชาติ นายกำชัย รังสิยานันต์ นายปรีชา สมบูรณ์ นายบรรหาร ชัยวัฒน์
นายกัมพล ผาติกุลดิลก นายอุทัย ดำรงธรรม นายสุพจน์ สิริธนาโชติ นางปราณี วนาดรวรวิศาล
นายวินัย รุ่งฤทธิเดช นายบุญรัตน์ ลิ้มไพบูลย์ นายศุภฤกษ์ เหลืองโชคชัย นายแถว วิรปัญญากุล
นายบุญลือ คงยนตร์ นายจรัล สมภูมิ นายนิโรจน์ ขอคงประเสริฐ นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ
นายพิสิษฐ์ พิถยชุณพงศ์ นายณรงค์ แสงเจริญถาวร นายวรวุฒิ สกาวรัตนากุล นายศักดา หวังวานิช
 
นายวันชัย อินทรพันธุ์ นายสมชัย ไกรถิ่น นายเอกวิทย์ ปกินนกะ  

 

 รายนามประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

วาระปี 2547-2549     นายดนัย จุลชาติ

วาระปี 2549-2551     นายดนัย จุลชาติ

วาระปี 2551-2553     นายกำชัย รังสิยานันต์

วาระปี 2554-2555     นางปราณี วนาดรวรวิศาล

วาระปี 2556-2557     นางปราณี วนาดรวรวิศาล

วาระปี 2557-2558     นายสุพจน์ สิริธนาโชติ

วาระปี 2559-2561     นายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ