ค้นหา

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา Read more     Clipping News : คนอัมพวายอมรับโครงการชูชัยฯแล้ว Read more     แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2557 - 2560 (ณ. วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ) Read more     ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ชุ่มน้ำ(Ramsar Site) ดอนหอยหลอด ก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ของร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม Read more     

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

      สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม(ส.อ.ท. สส.) เป็นองค์กรเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาและลด อุปสรรคต่าง ๆ เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านอุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่สมาชิกและผู้ประกอบการในจังหวัด มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง เพื่อนำความเจริญมาสู่ภูมิภาคและประเทศชาติโดยรวม

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

เลขที่ สอท.สส.2556/001

                                                                                                วันที่  8   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2556

 

เรื่อง     ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการประสานการแก้ไข ความผิดพลาดของจำนวนพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับอนุสัญญาแรมซ่าร์ ที่มากกว่าพื้นที่รวมทั้งจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งส่งผลต่อสิทธิของประชาชน และ สิทธิชุมชน

เรียน     คุณ บุญส่ง  โควาวิสารัช ประธาน คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

                        สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ขอรบกวน คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา ในการตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ที่กำหนดมากกว่าจำนวนรวมของพื้นที่บนบกและพื้นที่ในทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งความผิดพลาดของจำนวนพื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าว ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนภายในจังหวัดสมุทรสงคราม และสร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จนอำนาจตุลาการอาจจะประสานรอยร้าวของความขัดแย้งดังกล่าวไม่ได้

IMG_0001.pdf +  

Clipping News : คนอัมพวายอมรับโครงการชูชัยฯแล้ว

Clipping News : คนอัมพวายอมรับโครงการชูชัยฯแล้

จาก คมชัดลึกวันที่ 13-10-2555

ชื่นมื่น!'ชูชัย'ปรับแบบตามมติคนอัมพวา  ชาวอัมพวาพร้อมใจใส่เสื้อสีม่วงเข้าร่วมประชาพิจารณ์ "ชูชัยบุรีศรีอัมพวา" เห็นด้วย ปรับปรุงตัวอาคาร-หลังคา ให้สอดคล้องกับเรือนไม้เดิม ลดรายละเอียดยุโรป เพิ่มความเป็นไทย ด้าน "ชูชัย" ยันทำตามมติชุมชน

         

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ต.ค. 55  กรณีข่าวการรื้อถอนเรือนแถวไม้จำนวน 12 ห้อง เพื่อก่อสร้างโรงแรมหรูระดับห้าดาว ริมคลองอัมพวา ในชื่อโครงการ "ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา" ของนักธุรกิจค้าเพชรระดับพันล้าน ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ ที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จนเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวนำโดยกลุ่มนักอนุรักษ์ จนเกิดกระแสต่อต้านการรื้อถอนเรือนแถวริมน้ำคลองอัมพวา เพราะเกรงจะกระทบ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2557 - 2560 (ณ. วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 )

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2557 - 2560 (ณ. วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 )

วิสัยทัศน์  (ใหม่)

        เมืองแห่งระบบนิเวศ 3 น้ำ แหล่งอาหารทะเล และ ผลผลิตการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลอง ประชาชนรักถิ่นกำเนิด รักษาวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม มีฐานอาชีพที่เข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์  (ใหม่)

1.ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

2.สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงแปรรูป  ที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ

3.สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5.สร้างเสริมและพัฒนาฐานอาชีพดั้งเดิมและพัฒนาอาชีพอื่นๆของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดความเป็นเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม รวมทั้งภาคพาณิชยกรรมของจังหวัด

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศ 3 น้ำ

พันธกิจ (ใหม่)

1.พัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

2.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป  ที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ชุ่มน้ำ(Ramsar Site) ดอนหอยหลอด ก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ของร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม

 

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ชุ่มน้ำ(Ramsar Site) ดอนหอยหลอด ก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป    ของร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

THE FESERATION OF THAI INDUSTRY SAMUTSONGKHRAM CHAPTER

เลขที่ 2/21-22 หมู่ 2 ถ.ทางเข้าเมือง ต.บางแห้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร/โทรสาร 0-3471-2867

2/21-22 Moo 2 Thangkaumaung Road, Bangkeaw, Muang Samutsongkhram 75000 Thailand

Tel/Fax : 66(0)3472867 E-mail : info@fti-ss.com Website : fti-ss.com

เลขที่ 2555/044

                                                                                    วันที่  21  สิงหาคม  2555

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ชุ่มน้ำ(Ramsar Site) ดอนหอยหลอด ก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  ของร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน     ประธานคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม

­เอกสารอ้างอิง    1. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2544 ลงวันที่

ขอเชิญสมาชิกฯเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. ณ ร้านเรือนวารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ขอ เชิญสมาชิกฯเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. ณ ร้านเรือนวารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ที่ สอท.สส.2555/006

2  กุมภาพันธ์  2555

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2555

เรียน   สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2555                 1           แผ่น

2. แบบตอบรับ                                                                   1           แผ่น

          ตามข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ฉบับที่ 1 ว่าด้วยสมาชิกและสมาชิกภาพ และการประชุมใหญ่ของกลุ่ม ข้อ 29 ให้คณะกรรมการกลุ่มจัดให้มีการประชุมใหญ่ของกลุ่มปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน กุมภาพันธ์ นั้น

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 2)

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 2)

                  ด้วย กระทรวงแรงงาน  โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โดยประกาศให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศฯ คือ วันที่ 6 ตุลาคม 2554 พร้อมคำชี้แจงประกาศฯ มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ใน 3กลุ่มอาชีพ 11 สาขาอาชีพ ดังนี้

1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ (ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์, ช่างเชื่อมแม็ก, ช่างเชื่อมทิก)
2. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง (ช่างไม้ก่อสร้าง, ช่างก่ออิฐ, ช่างฉาบปูน, ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง)
3. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างเย็บ, ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี), ช่างเครื่องเรือนไม้, ช่างบุครุภัณฑ์)

     

ดัชนีหุ้นไทย

พยากรณ์อากาศวันนี้