ค้นหา

 วัตถุประสงค์การดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

 1. เพื่อเป็นศูนย์รวมสมาชิกของสภาตามกลุ่มที่สภากำหนด

 2. เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่มในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างสมาชิกกลุ่มกับรัฐ

 3. เพื่อเป็นที่สำหรับสมาชิกกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

 4. เพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในหมู่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

 5. เพื่อค้นคว้า เผยแพร่ ส่งเสริมและอบรมวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้อุตสาหกรรม ภายในประเทศ เจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้

 6. เพื่อกระทำการใดๆ อันจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมกับส่วนงานราชการ ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค

 7. เพื่อความเป็นปึกแผ่นในการป้องกันรักษาและส่งเสริมเสถียรภาพและผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ

 8. เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้

 9. เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมมากขึ้น และมีสมรรถภาพสูงขึ้น

 10. ร่วมมือประสานงานกับสมาชิกของสภาและกลุ่มสมาชิกอื่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภา

 11. เพื่อส่งเสริมและหาช่องทางสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศได้ขยายตลาดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 12. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด