ค้นหา

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2557 - 2560 (ณ. วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 )

วิสัยทัศน์  (ใหม่)

        เมืองแห่งระบบนิเวศ 3 น้ำ แหล่งอาหารทะเล และ ผลผลิตการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ำลำคลอง ประชาชนรักถิ่นกำเนิด รักษาวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม มีฐานอาชีพที่เข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์  (ใหม่)

1.ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

2.สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงแปรรูป  ที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ

3.สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5.สร้างเสริมและพัฒนาฐานอาชีพดั้งเดิมและพัฒนาอาชีพอื่นๆของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดความเป็นเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม รวมทั้งภาคพาณิชยกรรมของจังหวัด

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศ 3 น้ำ

พันธกิจ (ใหม่)

1.พัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

2.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป  ที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ

3.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5.พัฒนาฐานอาชีพดั้งเดิมและพัฒนาอาชีพอื่นๆของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดความเป็นเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม รวมทั้งภาคพาณิชยกรรมของจังหวัด

6.พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศ 3 น้ำ    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ใหม่)

ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ใหม่)

1.ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ รวมถึงแหล่งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และฐานอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

2.สร้างเสริมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (No or Low Impact)

3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ความประทับใจ และสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น

4.สร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทน  เพื่อกลับมาบำรุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย

5.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาด การสร้างสรรค์กิจกรรม และรูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ใหม่)

สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงแปรรูป  ที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งภายในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ใหม่)

1.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

2.พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงและบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

3.สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด ช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตรประมง เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้การผลิตภาคเกษตรกรรม ประมง ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

5.ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าที่อยู่บนฐานระบบนิเวศวัฒนธรรมให้เป็นที่เข้าใจและยกระดับคุณค่าของผลิตภัณฑ์สู่สาธารณะ ไปสู่การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ใหม่)

สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ใหม่)

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐ ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้กับเด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ที่สอดคล้องกับระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนให้พึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้

3. ส่งเสริมด้านการจัดการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

4.ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคมรวมทั้งสนับสนุนให้ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสนับสนุนให้เกิดการละเล่น กีฬา และนันทนาการเพื่อการบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจและสุขภาพ

6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (เช่นประปา ไฟฟ้า ความปลอดภัยและความมั่นคง) เพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนและนักการเมืองให้เข้าใจในบทบาท สิทธิหน้าที่ และคุณธรรม จริยธรรม ทางการเมือง

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 (ใหม่)

สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ใหม่)

1.พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีการตื่นตัว (Awareness) และมีขีดความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งเสริมการฝึกทักษะผีมือแรงงานแข่งขันให้ผู้ประกอบการของจังหวัดสมุทรสงคราม ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

2.ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานภายในจังหวัดให้สามารถพัฒนาอาชีพ ในภูมิภาคอาเซียน

3.ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม และภาษาประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการเรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมข้ามชาติและวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศอาเซียน

4.ยกระดับการให้บริการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสานทั้งบุคลากร วัตถุดิบและสมุนไพร เพื่อก้าวไปสู่การให้บริการ การรักษาด้วยยาแผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพื้นที่

6.พัฒนาการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งทางฐานอาชีพ  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันก่อนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน      

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 (ใหม่)

สร้างเสริมและพัฒนาฐานอาชีพดั้งเดิม (ภูมิปัญญาพื้นบ้าน) และพัฒนาอาชีพอื่นๆของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดความเป็นเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม รวมทั้งภาคพาณิชยกรรมของจังหวัด

กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 (ใหม่)

1. พัฒนาด้านการวางแผนและการส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่าย ด้านวิสาหกิจชุมชนและด้านพาณิชยกรรม

2.การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านพาณิชยกรรมในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีการพัฒนาไปสู่ระดับสากล

4.ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพฐานดั้งเดิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน

5. สนับสนุนการแปรรูปและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการจำหน่าย/ให้บริการ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

6.ส่งเสริมพัฒนากระบวนการและช่องทางการจำหน่าย/ให้บริการคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และความสะอาด

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม

8.สร้างเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจที่เป็นจุดแข็งและโดดเด่นของจังหวัสมุทรสงคราม

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก โดยชุมชน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 (ใหม่)

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศ 3

กลยุทธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (ใหม่)

1. สร้างเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ 3 น้ำ

2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบนิเวศ 3 น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ความสำคัญและความสัมพันธ์ ของวิถีชีวิตกับระบบนิเวศ 3 น้ำของท้องถิ่น

4.ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งระบบนิเวศ 3 น้ำ

5. สร้างเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการรักษา เฝ้าระวังและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 3 น้ำ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

6. ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ 3 น้ำ ในระบบการศึกษา

7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ลำน้ำ คูคลอง แพรก ลำรางและลำประโดง

8.ส่งเสริมให้เกิดการศึกษา วิจัยและประเมินศักยภาพของระบบนิเวศ 3 น้ำ ของท้องถิ่น