ค้นหา

 

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ชุ่มน้ำ(Ramsar Site) ดอนหอยหลอด ก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป    ของร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

THE FESERATION OF THAI INDUSTRY SAMUTSONGKHRAM CHAPTER

เลขที่ 2/21-22 หมู่ 2 ถ.ทางเข้าเมือง ต.บางแห้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร/โทรสาร 0-3471-2867

2/21-22 Moo 2 Thangkaumaung Road, Bangkeaw, Muang Samutsongkhram 75000 Thailand

Tel/Fax : 66(0)3472867 E-mail : info@fti-ss.com Website : fti-ss.com

เลขที่ 2555/044

                                                                                    วันที่  21  สิงหาคม  2555

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่ชุ่มน้ำ(Ramsar Site) ดอนหอยหลอด ก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  ของร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน     ประธานคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม

­เอกสารอ้างอิง    1. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2544 ลงวันที่

                            18 มิถุนายน 2544                                                                                             จำนวน 2 แผ่น

                        2. เอกสาร มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552  การทบทวน

                            มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่องทะเบียนรายนาม

                            พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติฯ                                                          จำนวน 2 แผ่น  

                        3. รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาจังหวัดฯ ฉบับรับรอง

                            วันที่ 2 สิงหาคม 2554                                                                                                   จำนวน 2 แผ่น

                        4. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลของพื้นที่ชุ่มน้ำฯ

                            เลขที่  สส.0013.2/2990 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555                                                 จำนวน 1 แผ่น

                        5. บันทึก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

                             เลขที่ สส 0013.2 / 0328 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555                                             จำนวน 1 แผ่น

                        6. หนังสือสำนักเทศบาลเมืองฯ  เลขที่ สส 52004/1311

                             ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555                                                                                  จำนวน 1 แผ่น

                        7. รายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 7/2555

                             ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555                                                                                    จำนวน 18 แผ่น

                                    สืบเนื่องจากการขึ้นทะเบียน พื้นที่ชุ่มน้ำ(Ramsar Site)ดอนหอยหลอด เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ในลำดับที่ 1099 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2544 ตามมติคณะกรรมการฯ

(เอกสารอ้างอิง 1) และการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำฯ(เอกสารอ้าง อิง 2) ระบุพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด มีเนื้อที่ 546,875 ไร่ แต่จำนวนพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนมากกว่าพื้นที่ทั้งจังหวัดซึ่งมีจำนวนเพียง 438.707 ตร.กม. หรือ 274,192 ไร่  โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในทะเล (ตามประกาศพื้นที่จังหวัดในทะเล พ.ศ. 2505) จำนวน 22 ตร.กม หรือ 13,750 ไร่ และพื้นที่บนบก จำนวน 416.707 ตร.กม. หรือ 260,442 ไร่  (เอกสารอ้างอิง 3)

                                    ความไม่ถูกต้อง ชัดเจน ในเรื่องจำนวนพื้นที่ของพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด ที่ต้องปฎิบัติตามอนุสัญญาแรมซ่าร์ ภายใต้การกำกับ ดูแล จากองค์กรต่างประเทศ ถูกนำมาเป็นหลักในร่างผังเมืองฯ ตลอดจนการพิจารณา “ ยกเลิก ” คำร้องของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถือครองเอกสารสิทธิที่ดินภายในจังหวัด ตามขั้นตอนของคณะที่ปรึกษาฯ ขั้นตอนของคณะอนุกรรมการฯ  และคณะกรรมการผังเมืองที่ผ่านมา(เอกสารอ้างอิง 7)

                                    ข้อกำหนดการใช้ที่ดินในที่ดินประเภทสีต่างๆ ใน ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งผล ให้เกิดความขัดแย้ง และความแตกแยกอย่างชัดเจน ในหมู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ เป็นวงกว้างและขยายตัวตลอดเวลา  แม้แต่การจะนำไปปฏิบัติใช้บังคับของส่วนราชการก็ประสบปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวเขตแรมซ่าร์พื้นที่สีฟ้า ที่ไม่ยึดถือหลักหมุดโฉนดที่ดินแต่ยึดแนวระดับน้ำท่วมสูงสุด (เอกสารอ้างอิง 6) ซึ่งการกำหนดแนวระดับน้ำที่ยากต่อการระบุได้อย่างชัดเจนเนื่องจากได้รับ อิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ำของจังหวัดที่มีแม่น้ำไหลออกสู่ทะเลและมีน้ำขึ้น ลงวันละ 2 เวลาอย่างจังหวัดสมุทรสงคราม โดยเฉพาะ ผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีพื้นที่ติดทะเล ที่ถูกระบุให้เป็นพื้นที่สีฟ้า จะได้รับผลกระทบอย่างมาก อันได้แก่ ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางแก้ว  ตำบลคลองโคน แต่ไม่รวม ตำบลบางจะเกร็ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของดอนหอยหลอด ที่ใกล้พื้นดินที่สุด

                                    เนื่องจากข้อกำหนดการใช้ที่ดินของผังเมืองเป็นกฎหมาย ภายหลังการประกาศใช้ ดังนั้นข้อกำหนดการใช้ที่ดินในผังเมืองฉบับใดมีการห้าม หรือ เงื่อนไขควบคุม มากกว่า กฎหมายอื่นๆ  ข้อกำหนดดังกล่าวฯ ย่อมต้องถูกนำมาใช้เป็นหลักในการปฎิบัติ แทน กฎหมายอื่นๆ  ตลอดจน ข้อกำหนดฯ ดังกล่าวยังถูกนำมาเป็นข้อมูลหลักในการพิจารณา จัดทำ และการตัดสินคำร้องต่างๆ ใน ร่างผังเมืองฉบับอื่นๆ ตลอดจนประกาศการใช้ที่ดินอื่นๆของส่วนราชการท้องถิ่นต้องไม่ขัดแย้งกับข้อ กำหนดฯดังกล่าว     

                                    เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องจำนวนพื้นที่ของพื้นที่แรมซ่าร์ดอนหอยหลอด และป้องกันปัญหาความแตกแยกระหว่างกลุ่มประชาชนที่จะขยายวงขึ้น ตลอดจนความยากลำบากในการปฏิบัติตามข้อกำหนดผังเมืองฯของส่วนราชการต่างๆ ทางส่วนราชการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลของพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอย หลอดฯ ไปยังเลขาธิการสำนักนโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน สำนักงานทรัพยากรฯจังหวัด (เอกสารอ้างอิง 4 และ 5) เพื่อการแก้ไขปัญหาข้างต้น

                                    ดังนั้น สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความชัดเจนและความถูกต้องของจำนวนพื้นที่ ชุ่มน้ำ(Ramsar Site)ดอนหอยหลอด จากของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนการดำเนินการในขั้นต่อไปของ ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เพื่อประสานและสร้างความเข้าใจตลอดจนลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น ระหว่างกลุ่มประชาชนและส่วนราชการ จากการพิจารณาบนฐานข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ชัดเจน

                                    จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความชัดเจน และความถูกต้องของจำนวนพื้นที่ชุ่มน้ำ ( Ramsar Site ) ดอนหอยหลอด ก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป     ของร่างผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                    ­­ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                 (นางปราณี   วนาวันวิศาล)

                                                                  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม