ค้นหา

ขอ เชิญสมาชิกฯเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. ณ ร้านเรือนวารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ที่ สอท.สส.2555/006

2  กุมภาพันธ์  2555

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2555

เรียน   สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2555                 1           แผ่น

2. แบบตอบรับ                                                                   1           แผ่น

          ตามข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ฉบับที่ 1 ว่าด้วยสมาชิกและสมาชิกภาพ และการประชุมใหญ่ของกลุ่ม ข้อ 29 ให้คณะกรรมการกลุ่มจัดให้มีการประชุมใหญ่ของกลุ่มปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน กุมภาพันธ์ นั้น

          ในการนี้ จึงเห็นสมควรประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 น. ณ ร้านเรือนวารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม มีการจัดทอล์คโชว์หารายได้ มอบให้กาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชุด ของขวัญ แสนล้าน มอบให้ชาวแม่กลอง โดยวิทยากร (พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา) เวลา 18.30-21.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (อบจ.)  และขอความกรุณาตอบแบบตอบรับให้สภาฯ ทราบ ภายในจันทร์ที่ 27  กุมภาพันธ์ 2554

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว และขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านสวมชุดฟอร์มของสภาฯ หรือแต่งกายสุภาพ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายศุภชัย   ชัยวัฒน์)

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 

  Download แบบตอบรับ

กำหนดการ

การ ประชุมสามัญประจำปี  2555  และทอล์คโชว์หารายได้มอบให้กาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชุด ของขวัญ แสนล้าน มอบให้ชาวแม่กลอง โดย (พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา)

วันอังคารที่  29  กุมภาพันธ์ 2555

การประชุมสามัญ ประจำปี 25555 ณ ร้านอาหารเรือนวารี

14.00  น.         ลงทะเบียน

14.30  น.         พิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี  2555

14.45  น.         ประชุมสามัญประจำปี 2555

16.30  น.         ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

---------------------------------------------------------------------

กิจกรรมทอล์คโชว์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

18.00 น.          - ลงทะเบียน

18.30 น.          - ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

      กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

   - เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม    

      จุดธูป เทียนและกล่าวเปิดงาน

   - เริ่มดำเนินรายการ โดยวิทยากร (พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา)

21.00 น.          - ปิดการแสดง

---------------------------------------------------

หัวข้อการนำเสนอการบรรยาย

โดย พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันพุธที่   29   กุมภาพันธ์  2555 เวลา 18.30- 21.00 น.

1. เลี้ยงลูกให้ถูกทาง

2. สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ

3. สร้างสุขในงาน

4. สร้างสีสันให้กับชีวิต

5. การแก้ความเครียดด้วยวิธีมหัศจรรย์

6. ทางสู่ความสุข

ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2555

และ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร วาระปี 2555-2557

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 14.00 น.

ณ ร้านอาหารเรือนวารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

………………………………………………………..

ระเบียบวาระที่     1              เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ขอบคุณที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิก และผู้สอบบัญชี  

ระเบียบวาระที่     2              เรื่องรับรอง

2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

ระเบียบวาระที่     3              เรื่องเพื่อทราบ

3.1   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ในรอบปี 2554

ระเบียบวาระที่    4               เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1  งบการเงิน ประจำปี 2554

4.2  เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดประโยชน์ตอบแทน

ระเบียบวาระที่     5              เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร วาระปี 2555-2557

5.1 แต่งตั้งประธานดำเนินการเลือกตั้ง

5.2 กำหนดจำนวนคณะกรรมการ

5.3 เสนอชื่อผู้แทนสมาชิกสามัญเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

5.4 การเลือกตั้งคณะกรรมการ

5.5 การเลือกประธาน

ระเบียบวาระที่     6              เรื่องอื่นๆ