ค้นหา

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 2)

                  ด้วย กระทรวงแรงงาน  โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โดยประกาศให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศฯ คือ วันที่ 6 ตุลาคม 2554 พร้อมคำชี้แจงประกาศฯ มาเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ใน 3กลุ่มอาชีพ 11 สาขาอาชีพ ดังนี้

1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ (ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์, ช่างเชื่อมแม็ก, ช่างเชื่อมทิก)
2. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง (ช่างไม้ก่อสร้าง, ช่างก่ออิฐ, ช่างฉาบปูน, ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง)
3. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างเย็บ, ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี), ช่างเครื่องเรือนไม้, ช่างบุครุภัณฑ์)

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 2)_6 ต.ค.54.pdf