ค้นหา

การสมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภทคือ

1. ประเภทสมาชิกสามัญ

1.1 สมาชิกสามัญ - โรงงาน ต้องเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และประกอบอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

1.2 สมาชิกสามัญ – สมาคมการค้า ต้องเป็นสมาคมการค้าที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม

2. ประเภทสมาชิกสมทบ

2.1 สมาชิกสมทบ-นิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมิใช่สมาคมการค้า

2.2 สมาชิกสมทบ - บุคคลธรรมดา ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจอื่นในราชอาณาจักร หรือเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประเภทสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญ - โรงงาน มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน งบกำไรขาดทุน สมาชิกสามัญ - สมาคมการค้า มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า

2. ประเภทสมาชิกสมทบ

2.1 สมาชิกสมทบ - นิติบุคคล มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

2.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์

2.2 สมาชิกสมทบ - บุคคลธรรมดา มีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

2.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

2.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2.2.3 สำเนาบัตรประชาชน

อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก

ประเภทสมาชิก ค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ค่าบำรุงสมาชิกรายปี
1. สมาชิกสามัญ – โรงงาน (สน.) 500 บาท 2,000 บาท
2. สมาชิกสามัญ – สมาคมการค้า (สส.) 500 บาท 2,000 บาท
3. สมาชิกสมทบ – นิติบุคคล (ทน.) 500 บาท 2,000 บาท
4. สมาชิกสมทบ – บุคคลธรรมดา (ทบ.) 500 บาท 2,000 บาท

     

ขอเชิญท่านที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0-3471-2867

 

  Download ใบสมัครสมาชิก